Illustration Gluaiseacht dhomhanda

Seoladh Cúnant na Méaraí san Eoraip sa bhliain 2008. Ba é ab aidhm leis ná rialtais áitiúla tiomanta a thabhairt le chéile ar bhonn saorálach chun dul níos faide ná spriocanna aeráide agus fuinnimh AE.

Ní hamháin gur bunaíodh cur chuige nua ón mbonn aníos i leith fhuinneamh agus ghníomhú ar son na haeráide, ach ba luath a d’éirigh níos fearr leis an tionscnamh ná a rabhthas ag súil leis.

Tá 7,000+ údarás áitiúil agus réigiúnach i 57 tír páirteach sa tionscnamh anois. Is féidir leo leas a bhaint as gluaiseacht láidir dhomhanda ina bhfuil go leor geallsealbhóirí páirteach agus tacaíocht theicniúil agus modheolaíochta ó oifigí tiomnaithe.

Maidir le Cúnant Domhanda na Méaraí – a sheolfar an 1 Eanáir 2017 - déanfaidh sé forbairt ar an taithí a fuarthas le hocht mbliana anuas san Eoraip agus níos faide i gcéin, bunaithe ar na fachtóirí is mó a chuaigh chun rath an tionscnaimh: rialachas ón mbonn aníos, samhail comhoibrithe il-leibhéil agus creat gníomhaíochta oiriúnach don chomhthéacs.

I gcomhair tuilleadh faisnéise faoi Chúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh, féach na Ceisteanna Coitianta nó déan teagmháil le ceann de dheasca cabhrach réigiúnacha an Chúnaint:
- Deasc chabhrach (AE): info@eumayors.eu
- Deasc Comhpháirtíochta an Oirthir (CoMO an Oithir): info-east@eumayors.eu
- Deasc Chabhrach na Meánmhara Theas (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Deasc Chabhrach na hAfraice fo-Shaháraí (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Cás-staidéar Chúnant na Méaraí

Scrollaigh síos chun breathnú ar gharspriocanna agus ghnóthachtálacha Chúnant na Méaraí ón tráth a seoladh an Cúnant!

2008

© grianghraf Nathalie Nizette

Sheol an Coimisiún Eorpach tionscnamh Chúnant na Méaraí in 2008, agus é mar aidhm aige spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do na méaraí a spriocanna fuinnimh agus aeráide a bhaint amach.

2011

© grianghraf Anna Zenzina

Ba luath a d’érigh níos fearr leis an tionscnamh ná a rabhthas ag súil leis agus mealladh tuilleadh údarás áitiúil agus réigiúnach ón Eoraip agus níos faide i gcéin. I Meán Fómhair 2010, bhí 2,000 cathair páirteach i gCúnant na Méaraí, rud a spreag an Coimisiún Eorpach tionscnamh comhchosúil i dtíortha comhpháirtíochta a fhorbairt. Cuireadh tús le Cúnant na Méaraí Thoir in 2011 agus tá an Bhealarúis, an Úcráin, an Mholdóiv, an Airméin, an tSeoirsia agus an Asarbaiseáin páirteach ann anois.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© grianghraf Human Dynamics

In 2012, d’fhairsingigh an Coimisiún Eorpach Cúnant na Méaraí chuig Réigiún Theas Chomharsanacht na hEorpa nuair a sheol sé an tionscadal CES-MED. Tacaíonn “Glantacht agus Coigilteas ar Fhuinneamh i gCathracha na Meánmhara" (CES-MED) le cathracha chun dul isteach i gCúnant na Méaraí agus beartais uaillmhianacha a ghlacadh don fhorbairt inbhuanaithe. Tá Oifig CES-MED ag obair san Ailgéir, san Éigipt, san Iosrael, san Iordáin, sa Liobáin, i Maracó, sa Phalaistín agus sa Túinéis.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© grianghraf Erik Luntang

Sheol an Coimisiún Eorpach Méaraí ag Dul in Oiriúint. Is tionscnamh é sin atá bunaithe ar phrionsabail Chúnant na Méaraí, ach dírithe ar an oiriúnú don athrú aeráide. Is tionscnamh é Méaraí ag Dul in Oiriúint chun deis a thabhairt do rialtais áitiúla ról ceannasaíochta a ghlacadh san oiriúnú don athrú aeráide, agus straitéisí áitiúla don oiriúnú a chur chun feidhme.

mayors-adapt.eu

2015

© grianghraf Nathalie Nizette

Rinneadh Cúnant na Méaraí agus Méaraí ag Dul in Oiriúint a chónascadh i searmanas a reáchtáladh an 15 Meán Fómhair 2015 i bParlaimint na hEorpa. Is tionscnamh níos uaillmhianaí agus níos fairsinge é Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh. Leagtar amach spriocanna agus treo an Chúnaint nua i gcomhar leis na cathracha trí phróiseas comhairliúcháin: geallann na cathracha is sínitheoirí go dtacóidh siad leis an sprioc AE chun laghdú 40% ar CHG a dhéanamh faoi 2030 agus aontaíonn siad go nglacfaidh siad cur chuige comhtháite maidir le maolú agus oiriúnú don athrú aeráide agus rochtain ar fhuinneamh slán, inbhuanaithe, inacmhainne do chách.

Tuilleadh faisnéise maidir le Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh.

© grianghraf xxx
Cúpla sheachtain ina dhiaidh sin, ag an gCruinniú Mullaigh don Aeráid i bPáras, d’fhógair Maroš Sefčovič, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh fairsingiú geografach Chúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh, agus socraíodh oifigí réigiúnacha nua a chur ar bun san Afraic fho-Shahárach, i Meiriceá Thuaidh agus Theas, sa tSeapáin, san India, sa tSín agus san Áise Thoir Theas.

2016

© grianghraf epp

I Meitheamh 2016, cuireadh tús le céim úrnua de stair Chúnant na Méaraí nuair a chuathas i gcomhar le tionscnamh eile cathrach, Comhshocrú na Méaraí. An tionscnamh a tháinig as, “Cúnant Domhanda na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh” – a sheolfar go hoifigiúil in Eanáir 2017 – beidh sé ar an ngluaiseacht is mó de rialtais áitiúla atá tiomanta chun dul níos faide ná na spriocanna atá leagtha síos mar chuspóirí náisiúnta don aeráid agus d’fhuinneamh. Ag teacht go hiomlán le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA agus prionsabail an cheartais aeráide, rachaidh Cúnant Domhanda na Méaraí i ngleic le trí shaincheist: maolú ar an athrú aeráide, oiriúnú do dhrochéifeachtaí an athraithe aeráide agus rochtain do chách ar fhuinneamh slán, glan, inacmhainne.

Idir an dá linn, lean Cúnant na Méaraí dá fhairsingiú domhanda agus seoladh Oifig Chúnant na Méaraí don Afraic fho-Shahárach.

helpdesk@comssa.org

2017
In Eanáir 2017, reáchtálfar seoladh oifigiúil Chúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh. I ngeall ar ghluaiseacht nua dhomhanda an Chúnaint, beidh glór níos láidre ag ceannairí áitiúla sa bheartas agus gníomhú idirnáisiúnta ar son na haeráide agus léireofar tionchair chomhchoiteanna ar leibhéal domhanda.

Sa chéad ráithe de 2017, cuirfear oifigí réigiúnacha nua ar bun i Meiriceá Thuaidh, Meiriceá Laidineach agus an Mhuir Chairib, sa tSín agus an Áis Thoir-Theas agus sa tSeapáin.

info@eumayors.eu

Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil