Illustration Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh

Mhol Miguel Arias Cañete, Coimisinéir, Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh go hard mar “an tionscnamh uirbeach is mó ar domhan maidir leis an aeráid agus le fuinneamh”. Faoin gCúnant, tarraingítear le chéile na mílte údarás áitiúil agus réigiúnach atá tiomanta go deonach do chuspóirí AE maidir leis an aeráid agus le fuinneamh a chur chun feidhme ina limistéar féin.

Geallann sínitheoirí nua anois laghdú 40% ar a laghad a bhaint amach ar astaíochtaí CO2 faoin mbliain 2030 agus cur chuige comhtháite a ghlacadh chun dul i ngleic le maolú agus le hoiriúnú don athrú aeráide.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Creat Nua agus Comhtháthú an Oiriúnaithe faoi 2030

I samhradh na bliana 2015, le spreagadh an Choimisinéara Miguel Arias Cañete, sheol an Coimisiún Eorpach agus Oifig Chúnant na Méaraí próiseas comhairliúcháin le tacaíocht ó Choiste na Réigiún chun dearcthaí na bpáirtithe leasmhara a bhailiú ar thodhchaí Chúnant na Méaraí. Freagra d’aon ghuth a fuarthas: d’éiligh 97% sprioc nua tar éis 2020 agus d’éiligh 80% sprioc níos fadtéarmaí. Thacaigh a bhformhór freisin le cuspóirí 2030 chun laghdú 40% ar a laghad a bhaint amach ar astaíochtaí CO2 / gás ceaptha teasa, agus thacaigh siad le comhtháthú an mhaolaithe agus an oiriúnaithe don athrú aeráide faoi aon bhrat amháin.

Sheol an Coimisiún Eorpach an leagan comhtháite nua de Chúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh an 15 Deireadh Fómhair 2015 in ócáid a bhí ar siúl i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil. Tacaíodh ar bhealach siombalach leis na trí cholún sa Chúnant neartaithe – maolú; oiriúnú; agus fuinneamh atá slán, inbhuanaithe agus ar phraghas réasúnta

Fís na sínitheoirí

Tacaíonn sínitheoirí le fís roinnte le haghaidh 2050: luas a chur faoi dhícharbónú a limistéir féin; cur lena n-acmhainn le hoiriúnú do thionchair an athraithe aeráide nach féidir a sheachaint; agus cur ar chumas a saoránach teacht ar fhuinneamh slán, inbhuanaithe agus ar phraghas réasúnta.

Tiomantais na sínitheoirí

Geallann na cathracha is sínitheoirí go nglacfaidh siad bearta chun tacú le sprioc an AE laghdú 40% a bhaint amach ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030 agus go nglacfaidh siad cur chuige comhpháirteach chun dul i ngleic le maolú agus le hoiriúnú don athrú aeráide.

D’fhonn an tiomantas polaitiúil a aistriú ina bhearta agus ina thograí praiticiúla, bíonn ar shínitheoirí an Chúnaint Fardal Astuithe Bunlíne agus Measúnú Riosca agus Leochaileachta maidir leis an Athrú Aeráide a ullmhú go sonrach. Geallann siad go gcuirfidh siad isteach, laistigh de dhá bhliain tar éis chinneadh na comhairle áitiúla, Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana agus um an Aeráid (SECAP) ina dtabharfar breac-chuntas ar na príomhghníomhaíochtaí atá beartaithe acu. Ba cheart don straitéis oiriúnaithe bheith ina cuid den Phlean agus/nó ba cheart í a fhorbairt agus a fhoilsiú i gcáipéis(í) pleanála eile – is féidir le sínitheoirí a rogha formáide a úsáid. Leis an tiomantas polaitiúil misniúil sin, cuirtear tús le próiseas fadtréimhseach ina ngeallann cathracha tuairisc a thabhairt gach dhá bhliain ar an gcur chun cinn atá déanta ar an gcur chun feidhme

Spléachadh siar: Bunús thionscnamh an Chúnaint agus Mayors Adapt

Tar éis ghlacadh le Pacáiste 2020 an AE um Fhuinneamh agus Athrú Aeráide in 2008, sheol an Coimisiún Eorpach Cúnant na Méaraí chun tacú le harrachtaí a bhí á ndéanamh ag údaráis áitiúla maidir le beartais fuinnimh inbhuanaithe a chur chun feidhme.

Gluaiseacht ar leith ó bhun aníos is ea Cúnant na Méaraí ar éirigh leis líon ollmhór údarás áitiúil agus réigiúnach a ghríosú le pleananna gníomhaíochta a fhorbairt agus le hinfheistíochtaí a dhíriú ar bhearta maolaithe don athrú aeráide.

Ag tógáil ar rath Chúnant na Méaraí, seoladh tionscnamh Mayors Adapt in 2014 bunaithe ar an tsamhail rialachais chéanna, agus iarradh ar chathracha tiomantais pholaitiúla a thabhairt agus bearta a ghlacadh le bheith réidh agus le hullmhú do thionchair dhosheachanta an athraithe aeráide. Ag deireadh na bliana 2015, tháinig an dá thionscnamh le chéile faoi leagan comhtháite nua ar a dtugtar Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh. Glacadh le cuspóirí 2030 an AE agus le cur chuige comhtháite i leith an mhaolaithe agus an oiriúnaithe don athrú aeráide.

Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil