Illustration Mar Údarás Áitiúil

Tá ról ar thús cadhnaíochta na n-údarás áitiúil maidir le maolú ar athrú aeráide agus oiriúnú don athrú. Le rannpháirtíocht i gCúnant na Méaraí tugtar tacaíocht leo san iarracht seo, trí aitheantas, acmhainní agus deiseanna líonraithe a thabhairt dóibh atá riachtanach chun a gcuid tiomantas fuinnimh agus aeráide a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile.

Cé atá incháilithe?

Tá fáilte roimh gach údarás áitiúil arna mbunú go daonlathach le hionadaithe tofa, is cuma faoi mhéid an údaráis agus faoin dul chun cinn atá déanta acu go dtí seo maidir le cur chun feidhme beartais fuinnimh agus an aeráid clárú le Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d‘Fhuinneamh. Faoi réir coinníollacha áirithe, is féidir le grúpaí údarás beag agus meánmhéide coigríocha clárú mar ghrúpa sínitheoirí agus Comhphlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana agus an Aeráid a chur isteach, agus gealltanais a thabhairt mar údaráis aonair (Rogha 1) nó mar ghrúpa (Rogha 2) i leith na sprice chun laghdú de 40% a dhéanamh ar CO2 agus athléimneacht níos fearr i gcoinne an athraithe aeráide – tá tuilleadh faisnéise sa rannán Ceisteanna Coitianta ar shuíomh Gréasáin an Chúnaint.

Conas is féidir clárú?

Chun páirt a ghlacadh sa ghluaiseacht seo atá de shíor ag méadú, ba cheart do na húdaráis áitiúla tabhairt faoin bpróiseas seo a leanas:

 • Tionscnamh Chúnant na Méaraí don Aeráid agus d‘Fhuinneamh a chur i láthair don chomhairle bhardasach;
 • A luaithe is a ghlacann an chomhairle rún oifigiúil, an t-údarás a thabhairt don mhéara - nó ionadaí dá leithéid de chuid na comhairle - foirm chláraithe don Chúnant a shíniú;
 • Agus an fhoirm sínithe, líon amach an fhoirm ar líne agus uaslódáil an fhoirm chláraithe sínithe;
 • Déan nóta de na chéad chéimeanna eile, atá leagtha amach i ríomhphost deimhnithe a sheoltar chuig comhairle an údaráis áitiúil.

Cathain is féidir clárú?

Is féidir le húdaráis áitiúla clárú do Chúnant na Méaraí don Aeráid agus d‘Fhuinneamh aon uair is mian leo.

Cad chuige a nglacfá páirt?

Is iomaí cúis a bhíonn ag sínitheoirí Chúnant na Méaraí chun páirt a ghlacadh sa ghluaiseacht seo, lena n-áirítear na cinn seo a leanas:

 1. Ardleibhéal aitheantais idirnáisiúnta agus feiceálachta do ghníomhartha an údaráis áitiúil ar son na haeráide agus fuinnimh
 2. Deis a fháil chun dul i bhfeidhm ar bheartas fuinnimh agus aeráide an AE
 3. Gealltanais inchreidte a bhuí le hathbhreithniú agus faireachán ar an dul chun cinn
 4. Deiseanna airgeadais níos fearr do thionscadail áitiúla aeráide agus fuinnimh
 5. Bealaí nuálacha chun caidrimh a chothú, taithí a chomhroinnt agus acmhainn a chothú trí imeachtaí rialta, nascadh, seimineáir gréasáin nó plé ar líne
 6. Tacaíocht phraiticiúil (deasc chabhrach), treoirábhar agus uirlisí
 7. Rochtain ghasta ar “saineolas sármhaitheasa” agus cás-staidéir spreagúla
 8. Féinmheasúnú agus malartú idir comhpháirtithe atá níos éasca le teimpléad comhchoiteann um fhaireachán agus tuairisciú
 9. Creat tagartha solúbtha um ghníomhú, atá oiriúnach do riachtanais áitiúla
 10. Comhar feabhsaithe agus tacaíocht ó na húdaráis náisiúnta agus fo-náisiúnta.
Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil