Illustration Ionstraimí Maoinithe

Sa chuid seo tá liosta neamh-uileghabhálach de chláir airgeadais agus na tionscnaimh atá ar fáil do Shínitheoirí an Chúnaint.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mb
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

SCÉIMEANNA MAOINITHE NUÁLAIGH

D’fhonn a fháil amach conas atá Sínitheoirí Cúnant ag baint leas as na hacmhainní seo agus acmhainní eile, léigh an bailiúchán de chás-staidéir atá liostaithe i mBileog Théamach an Chúnaint maidir le maoiniú. Gheobhaidh tú chomh maith le liosta na n-acmhainní úsáideacha ag bun an leathanaigh.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

CISTÍ NA HEORPA ARNA MBAINISTIÚ AG LEIBHÉAL NÁISIÚNTA AGUS RÉIGIÚNACH

Cistí Struchtúracha agus Ciste Comhtháthaithe

Roinntear Beartas Comhtháthaithe na hEorpa i dtrí phríomhionstraim maoinithe:

 • An Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE)
 • Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE)
 • An Ciste Comhtháthaithe (CF)

Tuilleadh eolais

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) le haghaidh feabhsuithe éifeachtacht fuinnimh agus úsáid fhuinnimh in-athnuaite sa tithíocht atá ann cheana.

 • I ngach Ballstát, beidh caiteachas ar fheabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh agus ar úsáid fuinnimh in-athnuaite, sa tithíocht atá ann cheana féin, i dteideal 4% de leithdháileadh iomlán an CFRE.
 • Ba chóir do Bhallstáit na tosaíochtaí atá ann cheana a leasú chun cistí a fuarthas a athleithdháileadh (CFRE) i dtreo bearta coigilte fuinnimh i dtithíocht atá ann cheana.
 • Níl gá le faomhadh foirmiúil de Chláir Oibríochtúla ón gCoimisiúin Eorpach.
 • Níl ar Bhallstáit fanacht go dtí deireadh na bliana 2013 d’fhonn na hathruithe riachtanacha a chur i bhfeidhm

Tuilleadh eolais

Teachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach ’Regional policy contributing to sustainable growth in Europe’

Cúnamh teicniúil JESSICA

JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Comhchoiste Tacaíocht Eorpach Infheistíochta Inbhuanaithe i Limistéir Chathrach - Is tionscnamh arna fhorbairt ag an gCoimisiún Eorpach agus an Banc Eorpach Infheistíochta, i gcomhar le Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa.

Faoi na nósanna imeachta nua, tugtar an rogha do na Ballstáit nó réigiúin úsáid a bhaint as na cistí struchtúracha chun infheistíochtaí inaisíoctha a chur i dtionscadail atá mar chuid de phlean comhtháite um fhorbairt uirbeach inbhuanaithe. Seachadtar na hinfheistíochtaí sin, a fhéadfaidh a bheith i bhfoirm chothromais, iasachtaí agus/nó ráthaíochtaí a fháil do thionscadail trí Chistí Forbartha Uirbí agus, más gá, Cistí Sealbhaíochta.

Tuilleadh eolais

Cúnamh teicniúil JASPERS

Jaspers - Joint Assistance to Support Projects in European Regions Comh-Chúnamh um Thacú le Tionscadail i Réigiún Eorpacha - Tugann Jaspers cabhair do 12 Bhallstát, i Lár agus in Oirthear an AE, maidir le príomhthionscadail a ullmhú, le cur isteach ar mhaoiniú deontais faoi na Cistí Struchtúracha agus Comhtháthaithe. Is é an aidhm atá leis ná méid agus caighdeán na dtionscadal a mhéadú, a sheolfar lena bhfaomhadh, chuig seirbhísí an Choimisiúin. Dírítear cúnamh JASPERS, a sholáthraítear saor in aisce, chun ionsú na gcistí atá ar fáil a luathú.

Tuilleadh eolais

An Clár Comhair INTERREG IV A

Leis an gclár seo tugtar tacaíocht do chomhoibriú trasteorann ar fud na dteorainneacha inmheánacha an AE. Is é a aidhm ná malartú taithí a fheabhsú idir na réigiúin Eorpacha agus comhréitigh a fháil ar na fadhbanna a aimsítear. Is é an príomhsmaoineamh ná cosc a chur ar "athchumadh an rotha" agus polasaithe agus straitéisí a cuireadh i bhfeidhm in áiteanna eile a mhacasamhlú. Tá an luach breise de thionscadail dá leithéid neamh-inláimhsithe uaireanta - eolas feabhsaithe, cumais, teagmhálacha agus taithí nua, uaireanta maoinítear gníomhaíochtaí píolótacha agus crua-infheistíochtaí.

Tuilleadh eolais

Cláir Chomhair INTERREG IV B

Ceadaítear tionscadail phíolótacha, ullmhú infheistíochta agus infheistíochtaí éadroma laistigh de chomhair dá leithéid sin.

Tuilleadh eolais


CISTÍ NA HEORPA ARNA MBAINISTIÚ GO LÁRNACH AG AN COIMISIÚN EORPACH

Cláir Chomhair INTERREG IV B & URBACT

Comhar idir-réigiúnach (INTERREG IV C): Tá tionscadail dírithe go docht ar mhalartú taithí agus roinnt tionscnamh píolótach - modhanna tástála agus uirlisí. Níl tacaíocht ann do ghníomhaíochtaí infheistíochta.

Tuilleadh eolais

URBACT: Malartú Eorpach agus an clár foghlama do chathracha a chuireann forbairt uirbeach inbhuanaithe chun cinn. Oibríonn cathracha le chéile chun réitigh a fhorbairt ar dhúshláin mhóra uirbeacha, lena n-athdhearbhaítear an ról tábhachtach atá acu maidir le dul i ngleic na hathruithe sochaí atá ag éirí níos casta..

Tuilleadh eolais

Fís 2020

Seoladh an tionscadal ‘Fís 2020’ in 2014 mar chomharba ar Stuamacht Fuinnimh – an Eoraip.

Is ionstraim airgeadais é Fhís 2020 chun an tAontas Nuálaíochta a chur chun feidhme, tionscnamh suaitheanta atá dírithe ar iomaíocht na hEorpa sa domhan a chinntiú. San Fhís 2020, clár taighde agus nuálaíochta €80 billiún de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, díreofar ar eolaíocht den scoth, ar cheannasaíocht tionsclaíoch agus ar dhul i ngleic le dúshláin sa tsochaí. Tá líon glaonna ar iarratais ann chun maoiniú a thairiscint d’údaráis phoiblí chun beartas inbhuanaithe fuinnimh a chur chun feidhme.

Tuilleadh faisnéise

Áis ELENA

ELENA - Eorpaigh d’Fhuinneamh Áitiúil Cúnamh (European Local Energy Assistance). Is áis í a sholáthraíonn deontais le haghaidh cúnaimh theicniúil. San áireamh i raon leathan de bhearta incháilithe do thacaíocht airgeadais dá leithéid tá: staidéar féidearthachta & margaidh; struchtúrú na gclár infheistíochta; pleananna gnó; iniúchtaí fuinnimh; ullmhú de nósanna imeachta tairisceana agus socruithe conartha agus leithdháileadh de bhainistíocht chlár infheistíochta don fhoireann nua-earcaithe. Is í an aidhm atá leis ná tionscadail áitiúla scaipthe a bhailiú le chéile in infheistíochtaí córasach agus cumas baincéireachta a thabhairt dóibh.

Ní mór na gníomhartha atá le feiceáil i bpleananna gníomhaíochta na mbardas agus na gclár infheistíochta a mhaoiniú trí mheáin eile, amhail iasachtaí, ESCOnna nó cistí struchtúracha.

Tá ELENA á maoiniú tríd an gclár Eorpach um Fhuinneamh Cliste san Eoraip le buiséad bliantúil de luach € 15 milliún aige.

Tuilleadh eolais

ELENA-KfW

Sheol an Coimisiún Eorpach i gcomhar leis an ngrúpa KfW na Gearmáine an áis nua seo do chúnamh teicniúil. Tugtar tacaíocht do thionscadail infheistíochta mheánmhéide de luach de níos lú ná € 50 milliún le béim ar an gcreidiúnú carbóin.

ELENA-CEB

Arna fhorbairt ag an gCoimisiún Eorpach i gcomhpháirtíocht le Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa, tabharfaidh ELENA-CEB cúnamh teicniúil ar fáil d’fhorbairt tionscadail infheistíochta atá dírithe ar thithíocht shóisialta.

Tuilleadh eolais

EBRD-ELENA

Tacaíonn an tsaoráid EBRD-ELENA le maoiniú a ullmhú agus a fháil d’infheistíochtaí san fhuinneamh inbhuanaithe ó na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha agus comhlachtaí eile poiblí.

Clúdóidh an tsaoráid sin suas le 90% den chomhoibriú iomlán teicniúil (CT) a theastaíonn chun infheistíochtaí san fhuinneamh inbhuanaithe san earnáil bhardasach a ullmhú agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear staidéir indéantachta agus staidéir mhargaidh, tionscadail incháilithe a shainaithint agus a ullmhú, pleanáil ghnó, iniúchtaí fuinnimh, tionscadail a chur chun feidhme agus a fhíorú, aonaid curtha chun feidhme tionscadail a bhunú, doiciméadúchán tairiscintí a ullmhú agus an próiseas tairisceana a sheoladh.

Tacaíonn an tsaoráid le cúig chineál tionscadail infheistíochta in éifeachtacht fhuinnimh a thacaíonn an EBRD leo:

 • tionscadail tógála bhardasacha,
 • tionscadail téimh cheantair,
 • tionscadail iompair uirbigh,
 • tionscadail bhonneagair áitiúil,
 • agus bonneagar fóntais.

Seo a leanas na tíortha incháilithe: an Bhulgáir, an Chróit, an Eastóin, FYR na Macadóine, an Ungáir, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin.

Tuilleadh faisnéise

Déan teagmháil leis an EBRD chun tuilleadh faisnéise a fháil

Smart Cities (Cathracha Cliste)

Is féidir le Sínitheoirí an Chúnaint leas a bhaint as an gcomhpháirt teicneolaíochta de bheartas fuinnimh na hEorpa, tar éis dóibh tiomantas polaitiúil a thógáil chun an t-athrú aeráide a mhaolú, agus tar éis dóibh plean gníomhaíochta um fhuinneamh inmharthana iomlánaíoch a fhorbairt dá gcríocha. Leis an tionscnamh Smart Cities (Cathracha Cliste) tugtar tacaíocht do líon teoranta de thionscadal níos mó atá dírithe ar theicneolaíocht i gcathracha agus réigiúin lena léirítear bearta ceannródaíocha maidir le húsáid inbhuanaithe agus táirgeadh fuinnimh chomh maith le soghluaisteacht.

Tarraingeoidh ar na tionscnaimh eile de Phlean Teicneolaíochta um Fhuinneamh Straitéiseach (Plean-SET), go háirithe Tionscnamh Eangaí Leictreonaí Eorpaí agus Tionscnamh Gréine na hEorpa, chomh maith le comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí AE le haghaidh Foirgneamh agus Carranna Glasa, arna mbunú faoin bPlean Eorpach don Téarnamh Eacnamaíoch.

Tuilleadh eolais

Áis Éifeachtachta Fuinnimh na hEorpa

Tá ciste infheistíochta nua na hEorpa le haghaidh tionscadal fuinnimh inbhuanaithe le seoladh in 2011. Úsáidfidh an ciste €146 milliún nár caitheadh sa Chlár Eorpach don Téarnamh Eacnamaíoch, arna fhorlíonadh le cómhaoiniú ón mBanc Eorpach Infheistíochta, d’fhonn an cothromas, ráthaíochtaí agus táirgí féich a chur ar fáil d’údaráis agus eintiteas poiblí ag gníomhú ar a son. Sa chiste díreofar ar infheistíochtaí i bhfoirgnimh, bonneagar fuinnimh áitiúla, a suiteálacha in-athnuaite dáilte agus soghluaisteacht uirbeach.

Áis Airgeadais Bhardais

Is tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha (BEAF) é an Áis Airgeadais Bhardais chun iasacht bainc thráchtála a fhorbairt agus a spreagadh i mbardais bheaga agus mheánmhéide agus a bhfóntais phoiblí i dtíortha an AE a tháinig isteach san AE i 2004 (Poblacht na Seice, an Eastóin, an Ungáir, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn, Poblacht na Slóvaice agus an tSlóivéin leis an mBulgáir agus an Rómáin). San áis measctar airgeadais EBRD i bhfoirm iasachtaí fadtéarmacha agus/nó comhroinnt riosca.

Tuilleadh eolais

Tionscnamh um Fhuinneamh Inmharthana

Tugann an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha (BEAF) tacaíocht do thionscadail fuinnimh bardasach inmharthana sna tíortha a fheidhmíonn sé ann.

Díríonn réimsí na hidirghabhála (m.sh. bonneagair fuinnimh cathrach, iompar, margadh carbóin, srl) bardais sprice, bainc áitiúla, Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide agus gníomhaithe áitiúla eile.

Tuilleadh eolais


Acmhainní Úsáideacha

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil