Illustration Gluais

Is tionscnamh ilghnéitheach é Cúnant na Méaraí, ina bhfuil réimse leathan de ghníomhaithe agus go leor céimeanna agus próiseas i gceist. Tríd an ghluais atá ann faoi láthair, ba cheart go mbíonn ar dhaoine nua a mbealach a dhéanamh tríd, le faisnéis chuimsitheach ann faoin Chúnant, ó A go Z!

Ceardlann Théamach

Is seisiúin fhorbairt acmhainne, idirghníomhacha iad na Ceardlanna Téamacha, arna n-eagrú ag an CoMO chun aistriú taithí agus eolais a chothú i measc na rannpháirtithe. Díreofar na Ceardlanna Téamacha go sonrach ar na Grúpaí Plé.

Comh-Ionad Taighde

Tá an Comh-Ionad Taighde (JRC) ina lámh eolaíoch agus teicniúil de chuid an Choimisiúin Eorpaigh. Tá sé freagrach as tacaíocht theicniúil agus eolaíoch a thabhairt don tionscnamh. Oibríonn sé go dlúth leis an CoMO chun treoirlínte teicniúla soiléire agus teimpléid a chur ar fáil do shínitheoirí chun cabhrú le seachadadh dá ngealltanais de Chúnant na Méaraí chomh maith le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus torthaí. Suíomh Gréasáin an JRC: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Comhordaitheoirí an Chúnaint

Sainítear "Comhordaitheoirí Cúnaint" sa Choimisiún Eorpach mar na riarthóirí poiblí siúd a sholáthraíonn treoir straitéiseach, tacaíocht airgeadais agus teicniúil d’údaráis bhardasacha a chláraíonn do Chúnant na Méaraí ach nach bhfuil na scileanna nó na hacmhainní cuí acu, nó an bheirt acu araon, lena gcuid riachtanas a chomhlíonadh. Is údaráis fho-náisiúnta díláraithe iad na Comhordaitheoirí Cúnant – lena n-áirítear cúigí, réigiúin agus grúpálacha poiblí údarás bardasach - agus comhlachtaí náisiúnta poiblí amhail gníomhaireachtaí náisiúnta um fhuinneamh.

Comhpháirtithe Gaolmhara

Is iad na Comhpháirtithe Gaolmhara na cumainn ghairmiúla, eagraíochtaí neamhrialtasacha, agus struchtúir eile den sórt sin a bhfuil ar a gcumas naisc a chur ar fáil le cuideachtaí príobháideacha agus leis an tsochaí shibhialta, chomh maith le tacú le sínitheoirí an Chúnaint, go háirithe i bhfoirm teicneolaíochtaí, uirlisí, dreasachtaí airgeadais, ábhair chur chun cinn, tionscnaimh chultúrtha agus rannpháirtíochta.

Deasc Chabhrach

Is é an Deasc Chabhrach an príomh-chomhéadan idir údaráis áitiúla agus Oifig Chúnant na Méaraí. Freagraíonn sí fiosrúcháin ghinearálta nó teicniúla faoin tionscnamh agus cuidíonn sí le sínitheoirí tríd an bpróiseas.

Fardail Astuithe Bunlíne

Is éard atá san Fhardal Astuithe Bonnlíne ná cainníochtú den mhéid CO2 a astaítear mar gheall ar úsáid fuinnimh i gcríoch sínitheora an Chúnaint i rith bliana bonnlíne. Éascaítear na príomhfhoinsí d’astuithe CO2 agus a n-acmhainneacht laghduithe faoi seach a aithint.

Gníomhaireachtaí Fuinnimh

Tugann na gníomhaireachtaí fuinnimh áitiúla agus réigiúnacha (LAREAnna) tacaíocht do thabhairt isteach dea-chleachtais fhuinnimh a bhainistiú, molann siad coincheap na hinbhuaineachta, cuireann siad eolas agus treoir ar fáil, agus roinnt seirbhísí áitiúla eile atá bunaithe ar riachtanais shonracha fuinnimh áitiúla. Tá na gníomhaireachtaí fuinnimh arna maoiniú ag údaráis phoiblí.

Grúpa Plé Théamaigh

Is seirbhís ina roinntear eolais-agus-taithí é an Grúpa Díospóireachta Téamaí a bhfuil mar aidhm aige idirghníomhú agus líonrú a spreagadh idir pháirtithe leasmhara an Chúnaint. Leis na hardáin mhalairte saincheaptha, tugtar le chéile catagóirí réamhshocraithe de pháirtithe leasmhara an Chúnaint - ie, cathracha agus ceantair uirbeacha móra; sínitheoirí beaga agus meánmhéide; Tacadóirí agus Comhordaitheoirí an Chúnaint - chun plé a dhéanamh ar na hábhair a bhaineann leis an gCúnant agus ceisteanna lena bpiaraí, go háirithe le linn imeachtaí arna eagrú ag Oifig Chúnant na Méaraí, fóraim ar líne agus seimineáir Ghréasáin.

Lá Fuinnimh Áitiúil

Is imeachtaí arna n-eagrú ag sínitheoirí an Chúnaint mar chuid dá dtiomantas oifigiúla iad na Laethanta Fuinnimh Áitiúla, agus é mar aidhm acu feasacht an phobail a mhúscailt maidir leis na deiseanna a chuireann úsáid fhuinnimh níos cliste ar fáil. Tugtar an deis d’údaráis áitiúla páirt a thabhairt do pháirtithe leasmhara agus saoránaigh in idirphlé coitianta a bhaineann le forbairt agus cur i bhfeidhm na bPleananna Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana. De ghnáth eagraítear iad ar feadh tréimhse sonraithe, d’fhéadfadh cineálacha na n-imeachtaí a bheith difriúil, ach de ghnáth san áireamh bíonn gníomhaíochtaí ar nós ceardlanna, taispeántais, cuairteanna treoraithe agus laethanta dorais oscailte.

Oifig Chúnant na Méaraí

Tá Oifig Chúnant na Méaraí (CoMO), arna bunú agus arna maoiniú ag an gCoimisiún Eorpach, freagrach as comhordú agus bainistíocht laethúil an tionscnaimh. Soláthraíonn an Oifig tacaíocht riaracháin agus treoir theicniúil do shínitheoirí, éascaítear líonrú idir páirtithe leasmhara an Chúnaint agus cinntítear cur chun cinn dá gcuid gníomhaíochtaí. Is cuibhreannas de líonraí údaráis áitiúla agus réigiúnacha, faoi stiúir Energy Cities, comhdhéanta de Climate Alliance, CEMR, Eurocities agus Fedarene a bhainistíonn Oifig Chúnant na Méaraí (CoMO) .

Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana

Is é Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana (SEAP) an phríomhcháipéis ina leagann amach sínitheoir an Chúnaint conas a bheartaíonn siad a sprioc de laghdú CO2 a bhaint amach faoi 2020. Sainítear na gníomhaíochtaí agus na bearta arna mbunú chun na spriocanna a bhaint amach, mar aon le frámaí ama agus freagrachtaí arna sannta. Féadfaidh sínitheoirí an Chúnaint formáid dá SEAP a roghnú, chomh fada is atá sé i gcomhréir leis na prionsabail arna leagan amach i dtreoirlínte SEAP an Chúnaint.

Seimineár Gréasáin

Is éard atá i seimineáir ghréasáin ná cur i láthair idirghníomhach, beo ar an ngréasán, lena dtugtar deis do pháirtithe leasmhara an Chúnaint - lena n-áirítear sínitheoirí, Tacadóirí agus Comhordaitheoirí an Chúnaint- chun freastal ar léacht arna cur i láthair ag baill CoMO nó ag saineolaithe eile ar ábhar ar leith a bhaineann leis an gCúnant.

Tacadóirí an Chúnaint

Sainmhíníonn an Coimisiún Eorpach ’Tacadóirí an Chúnaint’ mar seo a leanas; líonraí agus comhlachais Eorpacha, náisiúnta agus réigiúnacha d’údaráis áitiúla a dhéanann gníomhaíochtaí stocaireachta, cumarsáide agus líonraithe a ghiaráil chun tionscnamh Chúnant na Méaraí a chur chun cinn agus tacú le gealltanais dá sínitheoirí.

Tagarmharcanna Sármhaitheasa

Is éard atá i dTagarmharcanna Sármhaitheasa ná samplaí ábhartha de thionscnaimh a bhfuil sínitheoirí, Comhordaitheoirí agus Tacadóirí an Chúnaint bródúil as agus moltar iad mar ghníomhartha úsáideacha ionas go mbeidh údaráis, cúigí, réigiúin nó líonraí áitiúla eile ábalta iad a mhacasamhlú.

Teimpléad SEAP

Is cáipéis leictreonach é an teimpléad SEAP a n-iarrtar ar shínitheoirí an Chúnaint a chomhlánú i mBéarla ar líne, agus ag an am céanna a chuireann siad isteach a bPlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana ina dteanga féin (teanga náisiúnta). Forbraíodh é chun cabhrú le sínitheoirí a gcuid gníomhartha agus bearta a struchtúrú, agus chun monatóireacht agus athleanúint a éascú.

Tuarascáil Chur i bhFeidhm

Is éard atá i dtuarascáil chur chun feidhme ná doiciméad a ngeallann sínitheoirí an Chúnaint cur isteach gach dhá bhliain i ndiaidh aighneachta dá bPlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana, agus ina leagtar amach na torthaí eatramhacha dá cur i bhfeidhm. Is é aidhm na tuarascála seo ná measúnú a dhéanamh cibé an bhfuil na réamhthorthaí i gcomhréir leis na cuspóirí dá bhforáiltear.

Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil